Koti antaa eväät elämään

Toimintasuunnitelma

lataa toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan tästä

1. Taustaa

Kesällä 2007 toimintansa aloittanut perhekotimme on saanut kuvainnollisen nimensä ”karvaisten kakaroidemme” eli koiriemme Oton ja Onnin mukaan...

Koiramme Otto ja Onni elävät enää muistoissamme ja lukuisissa heistä ottamissamme kuvissa. Nykyinen hauveli on jo viisi vuotias. Kutsumanimeltään Popi.

2. Henkilökuntaa

Perhekodin aikuisia tuuraa silloin tällöin perheystävämme Tuula.

Tyttäremme Taina on päässyt läheltä seuraamaan perhekotimme toimintaa ja tuntee hyvin meillä asuvat nuoret.

Heljällä on takanaan pitkä ura erityisopettajana, erityiskoulun rehtorina ja koordinaattorina. Pasi on aloittanut työuransa leipurina ja on sittemmin kouluttautunut myös kodinhoitajaksi. Ennen perhekodin perustamista Pasi työskenteli 9 vuotta kehitysvammaisten aikuisten kodeissa asuntolaohjaajana...

3. Kotipaikkamme ja sen tarjoamat mahdollisuudet

Kotimme sijaitsee Heinolassa, osoitteessa Hämeentie 10. Vaikka se sijaitsee vain kilometrin päässä torilta, asuinalueemme on rauhallista omakotialuetta. Koulut sijaitsevat lähellä, Niemelän yhtenäiskoulu vain 200 metrin päässä kotoamme. Myös lukiopetusta ja ammatillista jatkokoulutusta on tarjolla kävelymatkan päässä.

Koska asumme lähellä kouluja ja sitä kautta myös lasten koulukavereita, on lasten mahdollista saada luontevasti omia ystäviä lähiympäristöstä. Kotimme ovet ovat avoinna myös lasten ystäville luonnollisesti aikuisten kanssa sopien.

4. Lapsemme

Hoidamme kodissamme kuntien huostaanottamia, pitkäaikaista sijoitusta tarvitsevia lapsia ja nuoria. Paikkalukumme haluamme säilyttää sellaisena, että voimme mahdollisimman yksilöllisesti tukea, kasvattaa ja ohjata lapsiamme. Haluamme myös olla luomassa lapsillemme turvallista kasvuympäristöä, jossa heistä välitetään sekä perheenjäseninä, mutta myös yksilöinä, joille aikuisilla on aikaa. Perheenjäseninä kasvetaan myös ottamaan huomioon toisten ihmisten tunteet ja tarpeet.

5. Lastemme biologiset vanhemmat ja sukulaiset

Koemme lapsen kasvun kannalta erittäin tärkeäksi yhteydenpidon lasten vanhempiin ja muihin sukulaisiin. Tärkeää olisi, että vanhemmat voisivat osallistua sijoitusprosessiin alusta asti yhdessä lapsen kanssa silloin kuin se suinkin vain on mahdollista. Haluamme keskustella, aina kun se on mahdollista, vanhempien kanssa heidän lastensa kasvatuksesta ja hoidosta. Informoimme vanhempia myös lapsen elämään liittyvistä asioista. Vanhemmat ja sukulaiset voivat vierailla luonamme ja osallistua lasten juhliin ja tapahtumiin. Kuljetamme lapsia tapaamaan vanhempiaan ja/ tai muita sukulaisiaan ja ystäviään. Pyrimme suunnittelemaan yhteydenpidon hyvin yksilöllisesti siten, että se olisi kaikille osapuolille hyväksi, mutta ennen kaikkea ajatellen lapsen etua.

6. Sijoittajakuntien kanssa tehtävä yhteistyö

Sijoitusprosessi perhekotiimme alkaa sijoittajakunnan sosiaalityöntekijän paikkatiedustelulla, kun lapsen kohdalla on ilmennyt lastensuojelullinen tarve ja on päädytty sijaishuoltoon. Tiedustelua seuraa mahdolliset tutustumiskäynnit. Mikäli sijoittavan kunnan ja kotimme tavoitteet ja tarpeet kohtaavat, järjestetään lapselle mahdollisesti vanhempien kanssa tutustumiskäynti...

7. Yhteistyökumppanit

Perhekotimme yhteistyökumppaneita tulevat olemaan luonnollisesti kaikki ne tahot, jotka auttavat kotiamme vaativassa kasvatustyössämme; kasvatuksen, opetuksen, terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaiset ja ne instituutiot, joilta tätä apua on saatavissa. Kotimme on tiiviissä yhteistyössä esim. kouluviranomaisiin jo ennen sijoittamisen ratkaisemista, jos sijoitettava lapsi tarvitsee erityistä tukea koulunkäynnissään...

8. Työmme on tavoitteellista

Perhekotimme perustavoitteita ovat:

 • taata lapselle/nuorelle turvallinen kasvuympäristö, joka perustuu psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin
 • ohjata lasta/nuorta toisten ihmisten kunnioittamiseen, hyviin tapoihin ja yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattamiseen kaikkialla
 • ohjata lasta/nuorta oman ja toisten työn kunnioittamiseen, oma-aloitteisuuteen ja työn tekemiseen
 • kasvattaa lasta/nuorta mahdollisimman itsenäisesti toimeentulevaksi ja terveen itsetunnon omaavaksi yhteiskunnan jäseneksi

Kodissamme laaditaan hoitosuunnitelman pohjalta jokaiselle lapselle oma henkilökohtainen tavoitteellinen suunnitelma, johon kirjataan ne keskeiset asiat, joihin kunkin lapsen kohdalla tulisi erityisesti kiinnittää huomiota ja mietitään ne keinot, joilla myönteistä kasvua voidaan edistää.

Yleiset periaatteet koulunkäynnin tukemisessa:

 • koti huolehtii, että lapsi/nuori käy koulua säännöllisesti
 • koti on omalta osaltaan kannustamassa lapsen/nuoren opiskelua siten, että koulumotivaatio säilyy tai löytyy uudelleen (= oppiminen on hauskaa)
 • koti huolehtii, että koulutehtävät on tehtyinä, auttaa niissä tarvittaessa ja auttaa myös kokeisiin valmistautumisessa
 • koti tekee tiivistä yhteistyötä koulun henkilöstön ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa koulutyön sujumisen ja ennen kaikkea lapsen/nuoren oppimisen edistämiseksi
 • koti järjestää tarvittaessa tukea koulunkäynnin ja oppimisen edistämiseksi
 • koti huolehtii, että koulumatkat sujuvat turvallisesti
 • lapsi/nuori etenee opinnoissaan siten, että pääsee jatko-opintoihin ja sitä kautta työelämään, jolloin itsenäistymiselle on entistä paremmat lähtökohdat

9.Työtapoja ja menetelmiä

Kotimme on yhteisö, jossa on olemassa yhteisesti sovitut säännöt, jotka luomme aikuisten ohjaamana yhdessä lasten kanssa. Sääntöjen lisäksi sovimme yhdessä viikko-ohjelmasta, jota luonnollisesti määräävät koulunkäynti, harrastustoiminta, erilaiset tapahtumat yms. Perhekotimme sääntöihin ja ohjelmiin vaikuttavat luonnollisesti myös lasten ikätaso, yksilölliset tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja lasten kunkin hetkiset voimavarat. Sääntöjen kautta lapsi/nuori myös oppii luonnostaan löytämään rajoja, työskentelemään ja elämään toisten kanssa vuorovaikutuksessa. Sitä kautta myös sosiaaliset taidot kehittyvät...

10.Perhekodin arkielämä

Perhekodin arki luodaan sellaiseksi, että lapsi voi kokea olonsa turvalliseksi. Arkea ohjaavat yhteiset säännöt ja säännöllinen vuorokausi- ja viikkorytmi, johon luonnollisesti ovat vaikuttamassa kunkin lapsen ikä, koulu- ja harrastustoiminta.

Nuorten kasvaessa kotimme tilaratkaisut antavat myös mahdollisuuden itsenäisen elämän harjoitteluun ohjatusti tutussa ja turvallisessa kotiympäristössä.

Keskeisiä lähtökohtia kodin säännöille:

 • Selkeät kotiintuloajat
 • TV:n katselu ja tietokoneen käyttö rajattua ja valvottua
 • aikuiset tietävät, missä lapsi on ja kenen seurassa = valvottu vapaa-aika
 • sovittu viikko-/kuukausirahakäytäntö
 • kodin päivittäisiin askareisiin osallistuminen
 • oman huoneen järjestyksestä huolehtiminen
 • sovitut ruokailu- ja nukkumaanmenoajat
Viiva